MENU

VET-LIMS

Sveobuhvatna aplikacija za veterinare

 

VET-LIMS aplikacija je rađena i usklađena prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17025 i puštena u rad 2016.godine, dok su dorade i unaprijeđenja rađena kroz 2017. i 2018. godinu. 

U sistem je uključeno 15 laboratorija, koje su podjeljene u 4 centra (centar za kontrolu namirnica, centar za peradarstvo, centar za kontrolu zdravlja zivotinja, centar za reprodukciju i genetiku). Rad laboratorija je suštinski isti, međutim, s druge strane gledišta se razlikuje od centra do centra, kao i unutar samog centra. Neke laboratorije obrađuju jedan uzorak, neke nekoliko stotina uzoraka unutar jednog kartona. Svaka laboratorija ima svoje specifičnosti.

Također, postoji i potreba za međulaboratorijskom saradnjom. Stoga je ova aplikacija morala pokriti razne slučajeve i zahtjeve, koji su bili prisutni kako od starta, tako su postali evidentni i kroz sam rad na sistemu.

 

VET-LIMS aplikacija u upotrebi na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, BiH

„Na godišnjem nivou, preko 100.000 laboratorijskih materijala i uzoraka dolazi u petnaest laboratorija koje djeluju u okviru Veterinarskog instituta. U suradnji sa QSS-om, Veterinarski fakultet je za cilj imao da kreira informacijski sistem koji će menadžmentu ove institucije pomoći da na efikasniji, brži i racionalniji način upravlja sa zaprimljenim podacima.“

 

VET-LIMS aplikacija se sastoji od sljedećih modula:

 • Karton uzorka
 • Fakturisanje
 • Magacin
 • Administracija

Osnovni tok procesa od ulaska uzorka do izvještavanja:

 • Kreiranje kartona uzorka
 • Odabir metoda i parametara pretraživanja
 • Analiza uzoraka
 • Unos rezultata
 • Izvještaj o ispitivanju
 • Mjesečni izvještaji
 • Izvještaji o zbrinjavanju otpada i izlaznoj pošti
 • Kreiranje pojeinačnih/zbirnih faktura
 • Prikaz liste kartona uzorka po laboratorijama
 • Korak 1 – osnovne informacije o kartonu, klijentu, uzorku
 • Korak 2 – odabir pretraga koje će biti vršene nad uzorcima
 • Korak 3 – unos rezultata pretraga za svaki uzorak i pregled izvještaja o ispitivanju
 • Korak 4 – pojedinačno zbrinjavanje otpada/izlazna pošta

Modul: Karton uzorka

Dodatne opcije/pogodnosti:

 • Kloniranje kartona (full i basic)
 • Generisanje QR koda
 • Interlab
 • Preuzimanje potvrde o predaji uzorka na ispitivanje
 • Arhiva
 • Registar klijenata
 • Registar projekata
 • Šifarnici
 • Zahtjevi za fakturu
 • Izvještaji

Modul: Fakturisanje

 • Pregled pristiglih zahtjeva za fakturisanje
 • Kreiranje finalnih faktura
 • Upravljanje cjenovnikom
 • Registar klijenata

Modul: Magacin

 • Provedeni postupci
 • Zahtjevi za nabavku

 

Modul: Administracija

 • Korisnici
 • Sistemske postavke
 • Audit

  

 

„Uz VET-LIMS platformu, korisnici su dobili potpun pregled situacije te njima relevantnih istraživanja, od ulaska uzorka u laboratoriju, do rezultata istraživanja. Na ovaj način, Veterinarski fakultet je stekao uvjete da značajno umanji broj prethodno potrebnih administrativnih procedura, olakša rad uposlenicima te ubrza interne procese; što je u konačnici dovelo do boljeg planiranja aktivnosti i raspodjele finansijskih resursa.“

 

 

„VET-LIMS je doveo i do povećanja transparentnosti, s obzirom da su klijenti dobili mogućnost da pristupe podacima i operacijama direktno vezanim uz uzorke dostavljene s njihove strane, te je tako uz direktan pristup bazi podataka, Veterinarski fakultet u Sarajevu je postao jedina institucija u BiH, pa i u regiji, koja nudi ovakav vid suradnje.“

© 2016 QSS Sarajevo. Sva prava pridržana.